Podmínky používání NIA ID

Úvod

Níže jsou uvedeny podmínky používání NIA ID jako kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného Správou základních registrů jako kvalifikovaným správcem podle zákona o elektronické identifikaci. Držitelé NIA ID se zavazují tyto podmínky dodržovat.

Pojmy

Držitel – držitelem NIA ID se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel, a které byl Správou základních registrů vydán prostředek pro elektronickou identifikaci.

Kvalifikovaný správce – kvalifikovaným správcem je státní orgán nebo osoba, které byla udělena akreditace. Správa základních registrů je kvalifikovaným správcem a splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci a Nařízení eIDAS.

Kvalifikovaný poskytovatel – je ten, kdo umožňuje prokazování totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, s využitím elektronické identifikace a vyrozuměl o této činnosti správce Národního bodu.

Kvalifikovaný systém – systém, který spravuje kvalifikovaný správce a který splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci.

Národní bod (NIA) – Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA) je informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému. Správcem Národního bodu je Správa základních registrů.

Portál Národního bodu – též Portál NIA je webové rozhraní, přes které je umožněno zažádat o NIA ID založením uživatelského účtu.

Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel – fyzické osoby starší 18 let mohou podle §58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Poskytnutím údajů Správě základních registrů je ověřena totožnost držitele NIA ID, která je jednou z podmínek pro vydání prostředku pro elektronickou identifikaci.

Prostředek pro elektronickou identifikaci – prostředek, který vydává kvalifikovaný správce a který je v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a Nařízením eIDAS.

Správa základních registrů (SZR) – správní úřad, podřízený Ministerstvu vnitra, který je mimo jiné kvalifikovaným správcem a zároveň správcem Národního bodu.

Uživatelský účet – slouží k vytvoření žádosti o vydání NIA ID jako prostředku pro elektronickou identifikaci a následně k jeho správě.

Zákon o elektronické identifikaci (zákon č. 250/2017 Sb.) - upravuje v návaznosti na přímo použitelné Nařízení eIDAS využití elektronické identifikace, působnosti Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a přestupky na úseku elektronické identifikace.

Prostředek pro elektronickou identifikaci

Správa základních registrů (dále jen „SZR“) vydává NIA ID jako prostředek pro elektronickou identifikaci (dále jen „prostředek“), kterým jsou přístupové údaje k uživatelskému účtu, tj. jméno, heslo a jednorázový kód zaslaný prostřednictvím SMS. Tento prostředek splňuje úroveň záruky "značná" podle prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1502.

Vydání NIA ID

Držitel v podání žádosti o vydání NIA ID na portálu Národního bodu uvede jméno, heslo a telefonní číslo k založení uživatelského účtu. V účtu je vygenerován kód, který žadatel vloží do žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. SZR ověří prostřednictvím poskytnutých údajů totožnost žadatele a vede ji v evidenci vydaných prostředků na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. NIA ID se ověřením poskytnutých údajů a jejich spárováním s vytvořeným uživatelským účtem stává vydaným prostředkem a lze jej používat k prokazování totožnosti. O vydání NIA ID smí žádat pouze osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel a která má v tomto registru uveden údaj o alespoň jednom z elektronicky čitelných identifikačních dokladů. Tato osoba musí disponovat mobilním telefonním číslem vydaným v České republice (s předvolbou +420).

Platnost NIA ID

NIA ID je prostředkem platným do doby, než ho držitel z vlastní vůle zneplatní, případně nastane jiná skutečnost pro zneplatnění (blíže uvedeno níže). Datem vydání se rozumí datum spárování poskytnutých údajů z registru obyvatel s uživatelským účtem držitele.

Podmínky používání NIA ID

Držitel je povinen:

 • si ověřit správnost údajů v NIA ID při jeho vydání;
 • s NIA ID zacházet s náležitou péčí tak, aby minimalizoval možnost jeho zneužití, zejména uživatelské jméno a heslo si nikam nezapisuje a nikdy je nesdělí jiné osobě;
 • telefonní číslo, na který je zaslán jednorázový SMS kód, mít ve výhradním užívání;
 • zadávat přihlašovací údaje bez přítomnosti jiných osob, aby zabránil zneužití;
 • nepoužívat NIA ID pro jiné činnosti než je prokazování totožnosti u kvalifikovaných poskytovatelů;
 • používat NIA ID k elektronické identifikaci pouze u kvalifikovaných poskytovatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu , který vede a zveřejňuje SZR na svých internetových stránkách ;
 • bezodkladně informovat SZR v případě, že má s použitím NIA ID jakékoliv problémy;
 • bezodkladně ohlásit SZR zneužití, ztrátu, odcizení nebo hrozící nebezpečí zneužití NIA ID.

NIA ID se stává neplatným:

 • v okamžiku, kdy držitel ohlásí ztrátu, zneužití, odcizení na SZR;
 • v okamžiku úmrtí držitele, nebo pokud byl držitel prohlášen za mrtvého a SZR se o tom prokazatelně dozvěděla;
 • při ukončení činnosti SZR jako kvalifikovaného správce.

SZR nezodpovídá za:

 • škody způsobené v důsledku prokázání identitou držitele, bylo-li NIA ID zneužito či odcizeno a držitel tuto skutečnost včas nenahlásil SZR.