Nejčastější dotazy

Identifikační portál Národního bodu eidentita.cz

K čemu slouží?

V případě, že se chcete přihlásit k některé z připojených online služeb poskytovaných zejména veřejnou správou, budete postupně přesměrováni na identifikační bránu eIdentita.cz. Ta je součástí státem provozovaného systému pro bezpečné a zaručené vzdálené ověřování totožnosti uživatelů (Národní bod pro identifikaci a autentizaci ve smyslu zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci).

Jak se mohu přihlašovat?

Každá z připojených online služeb požaduje určitou minimální úroveň důvěryhodnosti způsobů přihlašování (identifikačních prostředků).

Stát vám pro přihlašování nabízí možnost využít Občanský průkaz s čipem nebo NIA ID (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) a Mobilní klíč eGovermentu.

Jaké údaje jsou při přihlašování předávány?

Každý poskytovatel služeb potřebuje určitou sadu údajů, na základě kterých Vás ztotožní ve svém systému. Tyto údaje jsou získávány automaticky z registru obyvatel, jejich předání je ale podmíněno Vaším souhlasem v průběhu přihlašování. Pokud k nějakému poskytovateli služeb přistupujete pravidelně a je po Vás vyžadována stejná sada Vašich údajů, můžete tomuto poskytovateli udělit trvalý souhlas pro výdej požadovaných údajů. Takto udělené trvalé souhlasy pak můžete spravovat prostřednictvím Vašeho uživatelského profilu.

Kde najdu seznam všech poskytovatelů služeb?

https://info.eidentita.cz/sep/

Kde najdu seznam všech prostředků k ověření totožnosti?

https://info.eidentita.cz/KvalifikovaniSpravci.aspx

Co znamená národní bod?

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, definuje národní bod pro identifikaci a autentizaci jako informační systém, který zajišťuje zprostředkování elektronické identifikace mezi poskytovateli prostředků, kterými uživatel prokazuje svoji identitu, a poskytovateli online služeb a to včetně napojení na další ohlášené systémy v rámci EU pomocí mezinárodního uzlu.

Národní bod je součástí širší technologické platformy národní identitní autority, která v sobě zahrnuje další součásti navázané na proces elektronické identifikace, jako jsou státem poskytované prostředky pro samotnou elektronickou identifikaci nebo nástroje pro správu vlastního uživatelského profilu.

Co to je národní identitní autorita?

Národní identitní autorita zajišťuje orgánům veřejné správy státem garantované služby identifikace a autentizace včetně federace údajů o subjektu práva ze základních registrů a možnost předávání přihlašovací identity dle principu Single Sign-On. Veřejným rozhraním národní identitní autority pro přístup uživatelů a poskytovatelů online služeb je portál národního bodu - eidentita.cz.

Identifikační prostředky

K čemu slouží?

Identifikační prostředky slouží pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb.

Kdo vydává identifikační prostředky?

Tzv. kvalifikovaný správce - poskytovatel identifikačních prostředků, který získal akreditaci ministerstva vnitra a je napojen na národní bod pro identifikaci a autentizaci. Identifikační prostředky vydané v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů, jsou v současné době vydávány státem i soukromoprávními kvalifikovanými správci.

Potřebuji všechny identifikační prostředky?

Ne, každý si může vybrat jeden či více prostředků, kterými se chce identifikovat. Jednotlivé identifikační prostředky mají různé úrovně záruk (důvěry). Jde o úrovně toho, jak moc může poskytovatel služby důvěřovat způsobu prokázání totožnosti. Každý poskytovatel služby může vyžadovat jinou minimální úroveň důvěry.

Co znamená úroveň důvěry prostředků?

Evropské nařízení Nařízení eIDAS rozeznává tři úrovně záruky (důvěry) identifikačních prostředků: nízká, značná a vysoká. Zjednodušeně řečeno jde o úrovně, jak moc může poskytovatel služby důvěřovat způsobu prokázání totožnosti. U vysoké úrovně jde o autentizaci, kdy mám fyzicky identifikační prostředek na bezpečném zařízení (např. na kontaktním čipu občanském průkazu, který mám u sebe), při jeho vydání byla zaručeně ověřena moje totožnost a znám přístupové údaje k jeho použití (IOK, DOK). U značné úrovně (např. NIA ID) jde o dvoufaktorovou autentizaci – jméno, heslo a jednorázově zasílanýSMS kód. Moje totožnost byla ověřena před aktivací prostředku (na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, prostředkem stejné nebo vyšší úrovně důvěry nebo pomocí datové schránky). U nízké úrovně nedošlo k zaručenému ověření totožnosti - zvolím si uživatelské jméno a heslo a svojí identitu pouze deklaruji.

Jakým způsobem se mohu identifikovat, když zastupuji právnickou osobu?

Všechny identifikační prostředky se v současné době vydávají pouze fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, jejichž identita je definována záznamem v registru obyvatel, nikoli právnickým osobám. Národní bod ani žádný současný poskytovatel identifikačních prostředků se nezabývá vztahem fyzické osoby, jakožto držitele prostředku, k právnické osobě. Tuto problematiku si řeší, pokud je to nutné, každý poskytovatel online služby samostatně.

NIA ID

Co je NIA ID?

NIA ID je identifikační prostředek umožňující zaručené prokazovaní totožnosti při přihlašování k online službám, které požadují alespoň značnou úroveň důvěry prostředků elektronické identifikace.

Jak si zřídím NIA ID?

Založením NIA ID vyplněním registračního formuláře a jeho následnou aktivací.

Jak si aktivuji NIA ID?

Ke vzniku plnohodnotného identifikačního prostředku může v případě NIA ID dojít dvěma způsoby:

Aktivací prostřednictvím portálu národního bodu

 • Ověřením prostředkem se stejnou nebo vyšší úrovní záruky (např. eObčanka)

 • Ověřením datovou schránkou

Aktivací prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

 • Poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů

Jaký je rozdíl mezi identifikačním prostředkem NIA ID a eObčankou?

NIA ID se od eObčanky liší úrovní důvěry identifikačního prostředku. eObčanka má vysokou úroveň důvěry – mám fyzicky identifikační prostředek na bezpečném zařízení (na kontaktním čipu eObčanky, kterou mám u sebe) při jehož vydání byla zaručeně ověřena moje totožnost, a znám přístupové údaje k jeho použití (IOK, DOK). NIA ID má úroveň značnou – jde o dvoufaktorovou autentizaci – jméno, heslo a jednorázově zasílaný SMS kód. Moje totožnost byla ověřena před aktivací prostředku (na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, prostředkem stejné nebo vyšší úrovně důvěry nebo pomocí datové schránky).

Může si NIA ID zřídit i neplnoletý občan ČR?

Přihlašování identifikačním prostředkem NIA ID (jméno, heslo a SMS) smí využívat pouze osoby starší 18 let.

Co dělat, když se ani po ověření identity na kontaktním místě CzechPoint nemohu přihlásit?

Je možné že se aktivace identifikačního prostředku na kontaktním místě Czech POINT nezdařila, z důvodu chybně vyplněné žádosti o poskytnuté referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě.

V takovém případě bude nejlépe kontaktovat telefonicky Service Desk SZR: Telefonní číslo +420 225 514 777.

Může si NIA ID zřídit i cizinec, který je občanem jiného členského státu EU?

ANO, ALE musí být veden v registru obyvatel kam ho zaregistruje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou mj. občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce.

Co když změním telefonní číslo?

Změnu telefonního čísla i emailové adresy je možné provést v uživatelském profilu.

Co když zapomenu přihlašovací údaje k NIA ID?

V případě zapomenutého uživatelského jména kontaktujte Service Desk SZR na telefonním čísle +420 225 514 777.

Zapomenete-li své heslo pro přístup na portál národního bodu prostřednictvím identifikačního prostředku NIA ID, máte možnost si nechat vygenerovat a zaslat nové dočasné heslo. V prvním kroku zadejte uživatelské jméno ke svému NIA ID. Na mobilní telefonní číslo, které je u tohoto účtu registrováno, Vám bude následně zaslán jednorázový ověřovací SMS kód. Po vyplnění tohoto kódu a zodpovězení bezpečnostní otázky Vám bude na registrovanou e-mailovou adresu zasláno dočasné heslo. Po dalším přihlášení prostřednictvím identifikačního prostředku NIA ID za použití dočasného hesla budete vyzváni ke změně tohoto dočasného hesla. To provedete zadáním nového hesla a jeho potvrzením opětovným zadáním. Zadané heslo se nesmí shodovat s heslem, které již bylo použito v minulosti.

Detailní návod pro obnovu zapomenutého hesla pro přihlášení naleznete v uživatelské příručce portálu národního bodu - Uživatelská příručka

Kolik mám pokusů na přihlášení, než se prostředek zablokuje?

Pokud třikrát po sobě zadáte chybné přihlašovací údaje, dojde k zablokování NIA ID i uživatelského profilu na tři hodiny. S odblokováním může také pomoci Service Desk SZR ne telefonním čísle +420 225 514 777.

eObčanka

Co je eObčanka?

 • Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje online prokazování totožnosti a uložení kvalifikovaných a autentizačních certifikátů.

 • Obslužná aplikace pro používání elektronického občanského průkazu (middleware, ovladač eOP).

Jaké jsou výhody eObčanky?

Funguje jako identitní prostředek na nejvyšší úrovni záruk (LoA), není už nutné pamatovat si desítky přístupových údajů k jednotlivým službám veřejné správy, může sloužit jako nosič kvalifikovaných a autentizačních certifikátů, není nutné pořizovat další nosič (čipovou kartu, token).

Kde a kdy si můžu zažádat o eObčanku?

Občanský průkaz s čipem, který nově umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy získá automaticky každý, kdo po 1.7. 2018 požádá o standardní občanský průkaz na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1–22). Aby se eObčanka dala použít jako identifikační prostředek, je nutné ji nejdřív aktivovat, více info zde.

Co dělat, když ztratím svůj občanský průkaz?

Pokud máte aktivované elektronické funkce, je vhodné provést blokaci čipu. To lze telefonicky na lince podpory +420 225 514 777. Kromě toho je ztrátu nutné co nejdříve nahlásit na Policii ČR nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Může cizinec získat eObčanku?

Ne, pokud není občanem České republiky. Pokud má občanství ČR může mít občanský průkaz i když nemá trvalý pobyt na území ČR.

Je mi méně než 15 let, mohu získat vlastní eObčanku?

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, aktivace elektronických funkcí je možná až v den dovršení 15 let, plné využití je ale možné až v okamžiku dosažení plnoletosti.

Mohu si eObčanku vyřídit online?

Pokud digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a zároveň nedošlo k podstatné změně podoby občana, lze žádost podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Kolik stojí vyřízení eObčanky?

 • V případě konce platnosti OP do půl roku, nebo změně ze zákona zapsaných údajů ZDARMA.

 • Výměna starší eOP s čipem (tzn. poplatek 500,- Kč byl již zaplacen v období před 1.7. 2018 ) ZDARMA bez ohledu na cokoliv dalšího, tedy je lhostejno zda výměnu žádá v režimu blesk (5 dnů) nebo superblesk (24h) a z jakého důvodu ji žádá.

 • Výměna před ukončením doby platnosti bez zákonných důvodů: 200 Kč (nad 70 let zdarma).

 • Výměna při ztrátě, odcizení nebo poškození: 100 Kč.

 • Vydání do 24 hodin (pracovní dny): 1000 Kč/do 15 let 500 Kč (převzetí na MV, podání žádosti na MV nebo na obecním úřadě ORP).

 • Vydání do 5 pracovních dnů: 500 Kč/do 15 let 300 Kč (podání na MV nebo obecním úřadě ORP, převzetí na MV nebo na stejném obecním úřadě, jako byla podána žádost).

Jak rychle mohu získat eObčanku?

Standardní lhůta pro vydání je 30 dnů, za poplatek lze zažádat o vydání ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin (v pracovní dny). Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Mohu cestovat na eObčanku?

eObčanka má všechny funkce jako dosavadní občanský průkaz, tudíž ji lze použít jako cestovní doklad v rámci EU.

Kde najdu další informace k eObčance?

https://info.eidentita.cz/eop

Uživatelský profil

Co je uživatelský profil?

V rámci portálu eidentita.cz můžete spravovat svůj uživatelský profil. Zde můžete doplnit další identifikační údaje (email, telefon), spravovat souhlasy s poskytováním Vašich údajů při přihlašování k online službám, případně měnit Vaše heslo (pokud k účtu přistupujete pomocí NIA ID).

Jak mám postupovat při registraci profilu na portálu?

Není třeba se registrovat. Váš uživatelský profil vzniká automaticky okamžikem, kdy dojde k aktivaci Vašeho prvního identifikačního prostředku (tj. prvotní ověření Vaší totožnosti vůči registru obyvatel pro potřeby elektronické identifikace). Toto ověření zprostředkovává kvalifikovaný správce, jehož identifikační prostředek chcete využívat (např. aktivace eObčanky na pracovišti výdeje dokladů nebo ověření totožnosti na Czech POINT při aktivaci NIA ID). Pro přihlášení do Vašeho profilu vyberte jeden z Vašich aktivních identifikačních prostředků.

Pokud ještě nemáte žádný aktivní identifikační prostředek, více informací o jeho zřízení naleznete pod záložkou „Identifikační prostředky“.

Jak mohu změnit své přihlašovací údaje při přístupu pomocí NIA ID?

Přihlásit se ke svému profilu na www.eidentita.cz a v sekci „správa účtu“ máte na výběr „změna hesla“ a „změna bezpečnostní otázky/odpovědi“.

Co se stane po vypršení platnosti identifikačního prostředku?

Pokud dojde k ukončení Vašeho posledního platného identifikačního prostředku (např. jeho deaktivací či zrušením), nemůžete již elektronicky prokazovat svou totožnost, dochází k Zániku Vašeho profilu a pro další využívání služeb portálu národního bodu je nutné zřízení a aktivace identifikačního prostředku některého z kvalifikovaných správců.