Podmínky používání kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci vydávaného Správou základních registrů

Úvod

Níže jsou uvedeny podmínky používání kvalifikovaného prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného Správou základních registrů jako kvalifikovaným správcem podle zákona o elektronické identifikaci. Držitelé prostředku se zavazují tyto podmínky dodržovat.

Pojmy

Držitel – držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel, a které byl Správou základních registrů vydán prostředek pro elektronickou identifikaci.

Kvalifikovaný správce – kvalifikovaným správcem je státní orgán nebo osoba, které byla udělena akreditace. Správa základních registrů je kvalifikovaným správcem a splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci a Nařízení eIDAS.

Kvalifikovaný poskytovatel – je ten, kdo umožňuje prokazování totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti, s využitím elektronické identifikace a vyrozuměl o této činnosti správce Národního bodu.

Kvalifikovaný systém – systém, který spravuje kvalifikovaný správce a který splňuje podmínky uvedené v zákonu o elektronické identifikaci.

Národní bod (NIA) – Národní bod pro identifikaci a autentizaci je informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému. Správcem Národního bodu je Správa základních registrů.

Portál Národního bodu – též Portál NIA je webové rozhraní , přes které je umožněno zažádat o prostředek pro elektronickou identifikaci založením uživatelského účtu.

Poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel – fyzické osoby starší 18 let mohou podle §58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout údaje jiné fyzické nebo právnické osobě. Poskytnutím údajů Správě základních registrů je ověřena totožnost držitele prostředku, která je jednou z podmínek pro vydání prostředku pro elektronickou identifikaci.

Prostředek pro elektronickou identifikaci – prostředek, který vydává kvalifikovaný správce a který je v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a Nařízením eIDAS.

Správa základních registrů (SZR) – správní úřad, podřízený Ministerstvu vnitra, který je mimo jiné kvalifikovaným správcem a zároveň správcem Národního bodu.

Uživatelský účet – slouží k vytvoření žádosti o vydání prostředku pro elektronickou identifikaci a následně ke správě vydaného prostředku elektronické identifikace.

Zákon o elektronické identifikaci (zákon č. 250/2017 Sb.) - upravuje v návaznosti na přímo použitelné Nařízení eIDAS využití elektronické identifikace, působnosti Ministerstva vnitra a Správy základních registrů a přestupky na úseku elektronické identifikace.

Prostředek pro elektronickou identifikaci

Správa základních registrů (dále jen „SZR“) vydává jediný prostředek pro elektronickou identifikaci (dále jen „prostředek“), kterým je uživatelský účet, tj. jméno, heslo a jednorázový kód zaslaný prostřednictvím SMS. Tento prostředek splňuje úroveň záruky značná podle prováděcího nařízení komise (EU) 2015/1502.

Vydání prostředku

Držitel v podání žádosti o vydání prostředku na portálu Národního bodu uvede jméno, heslo a telefonní číslo k založení uživatelského účtu. V účtu je vygenerován kód, který žadatel vloží do žádosti o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. SZR ověří prostřednictvím poskytnutých údajů totožnost žadatele a vede ji v evidenci vydaných prostředků na základě zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Prostředek se ověřením poskytnutých údajů a jejich spárováním s vytvořeným uživatelským účtem stává vydaným a lze jej používat k prokazování totožnosti. O vydání prostředku smí žádat pouze osoba starší 18 let, která je vedena v základním registru obyvatel a která má v tomto registru uveden údaj o alespoň jednom z elektronicky čitelných identifikačních dokladů. Tato osoba musí disponovat mobilním telefonním číslem vydaným v České republice (s předvolbou +420).

Platnost prostředku

Prostředek je platný do doby, než držitel prostředek z vlastní vůle zneplatní, případně nastane jiná skutečnost pro zneplatnění (blíže uvedeno níže). Datem vydání se rozumí datum spárování poskytnutých údajů z registru obyvatel s uživatelským účtem držitele.

Podmínky používání prostředku

Držitel je povinen:

 • si ověřit správnost údajů v prostředku při jeho vydání;
 • s prostředkem zacházet s náležitou péčí tak, aby minimalizoval možnost jeho zneužití, zejména uživatelské jméno a heslo si nikam nezapisuje a nikdy je nesdělí jiné osobě;
 • telefonní číslo, na který je zaslán jednorázový SMS kód, mít ve výhradním užívání;
 • zadávat přihlašovací údaje bez přítomnosti jiných osob, aby zabránil zneužití;
 • nepoužívat prostředek pro jiné činnosti než je prokazování totožnosti u kvalifikovaných poskytovatelů;
 • používat prostředek k elektronické identifikaci pouze u kvalifikovaných poskytovatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu , který vede a zveřejňuje SZR na svých internetových stránkách ;
 • bezodkladně informovat SZR v případě, že má s použitím prostředku jakékoliv problémy;
 • bezodkladně ohlásit SZR zneužití, ztrátu, odcizení nebo hrozící nebezpečí zneužití prostředku.

Prostředek se stává neplatným:

 • v okamžiku, kdy držitel ohlásí ztrátu, zneužití, odcizení na SZR;
 • v okamžiku úmrtí držitele, nebo pokud byl držitel prohlášen za mrtvého a SZR se o tom prokazatelně dozvěděla;
 • při ukončení činnosti SZR jako kvalifikovaného správce.

SZR nezodpovídá za:

 • škody způsobené v důsledku prokázání identitou držitele, byl-li prostředek zneužit či odcizen a držitel tuto skutečnost včas nenahlásil SZR.